Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poglavlje 9

Porodica fontova:

font-family property (osobina) definiše vrstu fonta kojim je text ispisan. Ako font ima više reči u imenu sa razmakom, onda se piše sa navodnicima "Courier New". Postoji 5 velikih font porodica. Vrednost (value) može da sadrži više fontova - uvek staviti glavni kao poslednju vrednost, iza "manjih" koji pripadaju istoj familiji (stavlja se više fontova kao mogući izbor browseru da prikaže drugi ako nema podršku za prvi, itd.):

body {
	font-family: verdana, geneva, arial, sans-serif;
}

h2 {
	font-family: "comic sans", "apple chancery", cursive;
}

Veličina texta:

font-size property (osobina) definiše veličinu fonta texta

Najbolje je prvo definisati font-size za <body> (small ili medium), pa nakon toga u % ili em (isto rade, 170% je 1.7em) podešavati veličinu texta ostalih elemenata u odnosu na <body>. Tako ćete lako moći da povećate ili smanjite font texta u SVIM elementima proporcionalno, promenom samo jedne reči. Ako u sledećem primeru promenimo small u medium, h1 i h2 ne moramo ni da pipnemo, oni će se sami prilagoditi.

body {font-size: small;}
h1 {font-size: 150%;}
h2 {font-size: 1.2em;}

Još text osobina:

font-weight property definiše debljinu fonta texta (normal, bold, lighter, bolder - poslednje 2 se izbegavaju jer se uglavnom i ne vide). Može i vrednost između 100 i 900, ali izbegavajte taj metod.

font-style, naginje text nadesno (italic [BEZ S!], oblique).

text-decoration, dekoracija texta (none, underline, overline, line-through, blink). Može i više istovremeno npr. text-decoration: underline overline;. Imajte u vidu da se underline text često vezuje za link, pa koristite tu dekoraciju pažljivo. Izbegavajte blink.

line-height određuje visinu razmaka između redova texta (px ili % i em u odnosu na veličinu fonta). Taj prazan razmak se naziva "leading" u izdavaštvu. Ako se piše .5em ili 0.5em, isto je. Specifičan je jer može da ima vrednost SAMO BROJ (bez em ili %). Npr br. 1 znači da je visina 1 x njegov sopstveni font-size (a ne parent-ov). Takođe, može da ima vrednost normal, gde browser bira odgovarajuću vrednost koja zavisi od fonta.

letter-spacing određuje razmak između slova texta ovako (u px, može i negativna vrednost).

text-shadow dodaje senku ispod texta.

text-indent određuje uvučenost prve linije text bloka (u px, može i negativna vrednost).

color property je za boju fonta. Zapravo definiše foreground boju elementa, sto znači da utiče na boju texta i border-a (ako ga ima). Međutim, boja bordera može posebno da se menja sa border-color osobinom.

Boje:

U CSS-u boje možemo da definišemo na više načina

Ovo je sve jedna ista boja:

body {background-color: rgb(80%, 40%, 0%);}
body {background-color: rgb(204, 102, 0);}
body {background-color: #cc6600;}

Napomena: #ccbb00 može da se piše skraćeno #cb0, ili #11eeaa skraćeno #1ea. Međutim, ako je hex kod kao #ccbb10, onda ne može da se skraćuje.