Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poglavlje 1

Osnovni pojmovi:

HTML: HyperText Markup Language služi za SADRŽAJ i STRUKTURU web strane.

Kostur svakog HTML-a izgleda ovako:

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Sve što je ispisano ovde vidi se u browser tab-u</title>
	</head>

	<body>
		<h1>Heading, kao naslov u novinama</h1>
		<p>Paragraph, kao paragraf u knjizi ili tekstu</p>
	</body>
</html>

<!DOCTYPE html> obaveštava browser da očekuje HTML dokument. Velika slova su nebitna, može da se piše i malim.

<html> je koren HTML dokumenta, roditelj svih ostalih elemenata na stranici.

<head> je zaglavlje, sadrži informacije o stranici koje se tiču browsera, kao i <title> strane.

<title> je naslov (ime) strane koje može da se nađe pretraživačem (Google). Uvek stoji unutar <head>-a. Ispisan je u browser tab-u. Npr. title OVE strane je: The Language of the Web: getting to know HTML.

<body> je sadržaj stranice (sve ono što je vidljivo u browseru).

Napomena: UVEK držite <head> i <body> razdvojene kad pišete HTML kod!

Napomena: Browser IGNORIŠE sve nove redove, tabove i razmake samog koda i NE prikazuje ih na web strani. Oslanja se na markiranje za prezentaciju texta. Tab, novi redovi i razmaci u HTML kodu su tu zbog preglednosti.

Tag-ovi & elementi:

Sve što je uokvireno zagradama < & > zove se tag. Tag-ovima se markira text između, kako bi browser razumeo gde i kako da ga postavi. Otud Markup Language u imenu HTML. Pišu se malim slovima.

<body> je opening (start) tag, a </body> closing (end) tag. Početni tag + sadržaj između + zatvarajući tag = ELEMENT. Imajte u vidu da se jednostavnosti radi, početni tag često naziva element. Npr. <h2> element. To nije striktno tačno, ali se podrazumeva da se misli na sav sadržaj između oba odgovarajuća tag-a.

<p> je Paragraph. Može da sadrži jednu ili više rečenica. Ove tri rečenice su sve u okviru jednog paragrafa.

<h1> je Heading. Postoji 6 Heading-a i svaki je manji od prethodnog. Oni ispod <h3> se upotrebljavaju samo za velike i komplikovane strane. Ispod je prikaz svih 6 (veličina, font, i još dosta toga može da se menja u CSS-u).

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Za komentare ili napomene u okviru HTML koda koristite <!-- komentar -->. Browser ignoriše sve što je napisano između.